Masz problem? Zadzwoń:
730 26 26 00

Koszty postępowania sądowego

Środa, 16 września 2015

Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata ta wynosi 5% kwoty, której będziecie się Państwo domagać. Jeżeli więc żądacie Państwo od drugiej strony zapłaty 100 000 zł, opłata od pozwu wyniesie  5.000,00 zł. 
eżeli Państwa sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie opłaty od pozwu, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Wniosek taki należy odpowiednio udokumentować, poprzez przedstawienie dowodów na wysokość zarobków oraz potwierdzeń ponoszenia istotniejszych wydatków (czynsz, opłaty za media, spłata kredytu). Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozpatrywany przez sąd w pierwszej kolejności, jeszcze przed rozpoczęciem „merytorycznej” części postępowania. 
Przed złożeniem pozwu muszą Państwo uiścić także 17 zł opłaty skarbowej, związanej z udzieleniem pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi.
W niemal każdej sprawie medycznej niezbędne jest zasięgnięcie przez sąd opinii jednego lub nawet kilku biegłych lekarzy (albo zespołu biegłych). Jeżeli sąd nie zwolni Państwa od kosztów sądowych w całości, niezbędne będzie uiszczenie wynagrodzenia biegłych, które zwykle waha się w granicach od 500 do 2 000 zł (za pojedynczą opinię). W przypadku, gdy sąd skieruje sprawę do oceny instytutowi lub zespołowi biegłych koszt sporządzenia opinii może być znacznie wyższy – nawet ok. 5 000 Możliwe także, że w czasie postępowania pojawią się pewne drobne koszty, jak np. opłata kancelaryjna za wydanie przez sąd kopii protokołu rozprawy (każdorazowo kilka złotych).
Jeżeli wygrają Państwo sprawę w całości, druga strona będzie zobowiązana zwrócić Państwu większość poniesionych kosztów, w tym opłatę od pozwu oraz zapłacone wynagrodzenie biegłych.
Rozpoczynając postępowanie sądowe powinni Państwo także liczyć się z możliwością przegrania sprawy. W takim przypadku, przede wszystkim, nie uzyskacie Państwo zwrotu dotychczas poniesionych w związku z postępowaniem opłat. Konieczne będzie także poniesienie dodatkowego wydatku związanego ze zwrotem drugiej strony kosztów jej zastępstwa procesowego w trakcie postępowania (tzw. wynagrodzenie pełnomocnika strony przeciwnej). Koszty te uzależnione są od kwoty, której żądaliście Państwo w sprawie i kształtują się następująco:
1. do 500 zł - 60 zł;
2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
Jeżeli sprawa była skomplikowana, sąd może zasądzić wielokrotność tej kwoty – maksymalnie do jej sześciokrotności. Najczęściej zdarza się jednak, że sądy zasądzają w/w kwotę minimalną lub jej dwukrotność. 
W szczególnie uzasadnionym przypadku sąd może odstąpić od obciążania Państwa, mimo przegrania sprawy, kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony.

Panel