Masz problem? Zadzwoń:
730 26 26 00

Kancelaria prawno-odszkodowawcza „Iustita” specjalizuje się w pomaganiu osobom poszkodowanym i ich bliskim odzyskać od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych, należne im odszkodowanie.

Zdobyte doświadczenie oraz współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu medycyny, ruchu drogowego, prawa ubezpieczeniowego pozwala nam na każdorazowe, precyzyjne określenie maksymalnej wysokości roszczenia oraz wszelkich możliwości prawnych pozyskania odszkodowania. Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądem. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

„Ignorantia iuris nocet” - „nieznajomość prawa szkodzi”

NAPISZ DO NAS
odszkodowanie Bielsko

Moją najlepszą wizytówką jest z pewnością ponad dwudziestoletnia praca w strukturach Towarzystw Ubezpieczeniowych na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich. Znajduje ona odzwierciedlenie w rozległej wiedzy ubezpieczeniowej i odszkodowawczej o szerokim spektrum specjalizacji.Podpis

odszkodowania Żywiec

Pasjonuje mnie odnajdywanie rozwiązań prawnych dla przedstawianych nam problemów. Owa chęć stosowania prawa często rozszerza się na jego interpretację. Dlatego tak wiele uwagi poświęcam nowym casusom z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i administracyjnego. A priorytetem nadal pozostaje dla mnie klient. Odszkodowania Żory

GWARANTUJEMY PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY:

uzyskanie maksymalnego możliwego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych świadczeń odszkodowawczych.

NASZE OBOWIĄZKI:

W celu pozyskania maksymalnego świadczenia w ramach Naszych usług zapewniamy obsługę zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem, poprzez zapewnienie zastępstwa procesowego.

Od momentu zaistnienia szkody i zawiadomienia nas o tym fakcie przejmujemy na siebie obowiązek:

 • pomocy przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
 • zgłoszenia szkody,
 • oszacowania realnej wartości szkody,
 • zgłoszenia roszczeń,
 • prowadzenia korespondencji z zakładem ubezpieczeniowym,
 • sporządzenie wszelkiego rodzaju zażaleń i odwołań.

NASZE CELE:

Naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym.

Powierzając nam przeprowadzenie procesu odzyskania należnego odszkodowania, zyskujecie Państwo nie tylko pomoc osób z dużym doświadczeniem z zakresu likwidacji szkód, dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu przepisów ubezpieczeniowych i prawa cywilnego, ale również eliminujecie Państwo ewentualną stratę związaną z zaniżeniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

 • odszkodowania Tychy

  Potrącenie pieszego

  Poszkodowany ma prawo domagać się m.in. zadośćuczynienia, pokrycia kosztów leczenia, wypłaty renty, czy też jednorazowego odszkodowania. Wszystko zależy od rodzaju szkody, która została wyrządzona pokrzywdzonemu. Jednakże w takim wypadku zgodnie z § 10.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów koszty poniesie zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC.

 • odszkodowania Cieszyn

  Wypadek na ulicy

  Pamiętaj! za zimowe utrzymanie chodników odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości( Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg, Powiatowy Zarząd Dróg itp.). Do ich obowiązków należy odśnieżanie i posypywanie chodników piachem lub solą. Aby dowiedzieć się kto jest zarządcą możesz zwrócić się m.in. do Straży Miejskiej, która takimi informacjami dysponuje.

 • odszkodowania Żywiec

  Zalanie, pożar, kradzież

  Właściciel mieszkania winien jest do przeprowadzania niezbędnych prac budowlanych koniecznych do zapewnienia stanu technicznego wymaganego zarówno przez przepisy ustawy Prawo budowlane, jak i ustaw szczególnych, w tym także dokonywania okresowych przeglądów instalacji centralnego ogrzewania i niezwłocznego usuwania awarii. Jednak podstawową zasadą odpowiedzialności przyjętą w kodeksie cywilnym w odniesieniu do czynów niedozwolonych jest odpowiedzialność na zasadzie winy.

 • odszkodowania Bielsko

  Błąd medyczny

  Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Błędem lekarskim nazywamy zatem takie działanie, które jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej. Błąd lekarski jest kategorią niezależną od indywidualnych cech bądź wiedzy poszczególnego lekarza oraz od okoliczności, w jakich dokonuje on czynności.

 • Odszkodowania Oświęcim

  Wypadek w pracy

  Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 • odszkodowania Czechowice-Dziedzice

  Wypadek komunikacyjny

  Według zasady – odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniały wypadek komunikacyjny ponosi jego sprawca, w praktyce jednak odszkodowanie za szkodę komunikacyjną wypłacić będzie musiał ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

Wynagrodzeniem naszej kancelarii jest procentowa prowizja od wyegzekwowanej kwoty.

Do momentu wypłacenia odszkodowania nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.
Panel